U


KATAΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ

α) Ιδρύεται  Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ο.Ν.Κ.Ε. Ή DCCG) με έδρα τo Πέραμα Αττικής.

β) Ο «Ο.Ν.Κ.Ε.» αναγνωρίζει τον Κ.Ο.Ε. ως την ανώτατη κυνολογική αρχή στην χώρα και αποδέχεται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτού.

Άρθρο 2

Σκοπός του σωματείου.

α) Ανάδειξη και προβολή της φυλής του «ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ»

β) Προσπάθεια για την βελτίωση και καθιέρωση της φυλής του «ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ» μέσα από διάφορες εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως εκθέσεις μορφολογίας, ενημερωτικές ημερίδες, αξιολογήσεις προσόντων του χαρακτήρα σκύλων που ανήκουν στην φυλή του «ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ»  Κ.Λ.Π

γ) Η εφαρμογή κανονισμών και διαδικασιών που αφορούν στην διαδικασία αξιολόγησης και προβολής του «ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ» .

δ) Ο «Ο.Ν.Κ.Ε.» δεν έχει πολιτικές επιδιώξεις δεν μετέχει σε κομματικές εκδηλώσεις ούτε αποτελεί μέρος  οποιουδήποτε κομματικού μηχανισμού.

Άρθρο 3

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

α)Με τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργιάς  του συλλόγου που θα εγκριθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως του. 

β)Με την διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και διαλέξεων για την πλήρη ενημέρωση των μελών του συλλόγου και όχι μονο,με την διεξαγωγή εκθέσεων μορφολογίας με την δωρεάν διανομή εντύπων η άλλου οπτικοακουστικού υλικού που αφορά στην ανάδειξη της φυλής του «ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ» 

γ)Με την δημοσίευση μελετών και άλλων κείμενων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα στοχεύουν στην προώθηση των επιδιώξεων του συλλόγου.

δ) Αξιολογήσεις προσόντων του χαρακτήρα σκύλων που ανήκουν στην φυλή του «ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ»

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του σωματείου είναι τακτικά, αρωγά, επίτιμα.

Τακτικά μέλη. Μπορούν να γίνουν με σχετική αίτηση τους ενήλικες και των δυο φύλων, κυνοφιλοι, ιδιοκτήτες NTΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ, ιδιοκτήτες καθαρόαιμων σκύλων άλλων φυλών και πάντως φίλων του ΝΤΟΓΚΟ ΚΑΝΑΡΙΟ καθώς και άλλα άτομα ειδικής καταρτίσεως (βιολόγοι, κτηνίατροι, ζωοτέχνες, κλπ.) αφού προταθούν από δυο τακτικά μέλη του σωματείου και «διανύσουν» δυο έτη ως αρωγά, κατόπιν η υποψηφιότητα τους εγκρίνεται ή όχι  από την γενική συνέλευση του συλλόγου.

Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη τα εξής άτομα α) ο συνέπεια αμετάκλητου καταδίκης στερηθείς των πολιτικών δικαιωμάτων του και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση β) οι καταδικασθέντες αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353του Π.Κ συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών, για ζωοκλοπή, ζωοκτονία, και για αποδεδειγμένη  σκληρότητα συμπεριφοράς  η βασανισμό ζώου. 

Αρωγά μέλη. Ισχύει ότι για τα τακτικά στερούνται όμως ψήφου στις Γ.Σ.  μέχρι ανακηρύξεως τους σε τακτικά .

Επίτιμα μέλη. Μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι πρόσφεραν στον σύλλογο με το κύρος τους, την προσωπικότητα και την δράση τους, εξαιρετικές υπηρεσίες και εργάστηκαν υπέρ των σκοπών του συλλόγου.

Τα επίτιμα μέλη που ανακηρύσσει το Δ.Σ. με πλειοψηφία των μελών του, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά μόνο λόγο. Η αποχώρηση μέλους του σωματείου είναι ελεύθερη ισχύει όμως για το τέλος του χρόνου.

Άρθρο 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

  1. 1) Κάθε τακτικό μέλος οφείλει να καταβάλει στο ταμείο του σωματείου ως δικαίωμα εγγραφής το ποσό των 10 ευρώ. Εκτός του ποσού αυτού έχει υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής 10 ευρώ. Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατό να αυξομειωθούν  με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
  2. 2) Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από χρόνο καλούνται με έγγραφο του Δ.Σ. να τακτοποιήσουν  την οφειλή τους  και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως τους διαγράφονται από το σύλλογο με απόφαση του Δ.Σ. Μετά την ταμειακή τακτοποίηση τους μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να ξαναεγγραφούν ως μέλη ως αρωγά.
  3. 3) Τα μέλη συμμετέχουν στη Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου εφόσον την ημέρα της συγκλίσεως της είναι ταμειακά εντάξει και μπορούν να αναλάβουν οποιοδήποτε αξίωμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού μετά την συμπλήρωση δύο ετών από την εγγραφή τους στο σύλλογο αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες .
  4. 4) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργιάς του συλλόγου. 

Άρθρο  6

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Αν μέλος του συλλόγου με την δραστηριότητα του παραβεί κατάφωρα τους νόμους περί σωματείων ή οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη  του παρόντος ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και καταδολίευση του συλλόγου ή του εσωτερικού κανονισμού τότε το συμβούλιο επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος μια από τις ακόλουθες ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος  και μετά την απολογία αυτού.

α) της εγγραφής παρατηρήσεως β) της αυστηρής εγγραφής επίπληξης γ) της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου και δ) της οριστικής διαγραφής εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 

2) Κατά των μελών του Δ.Σ. την πειθαρχική εξουσία για τους προαναφερθέντες λόγους ασκεί η Γ.Σ. η οποία επιβάλλει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος τις εξής ποινές α)της παρατηρήσεως β)της αυστηρής επίπληξης γ) της προσωρινής στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δ) της έκπτωσης από το αξίωμα και ε)της οριστικής αποβολής από τον Σύλλογο.

3) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει την οριστική διαγραφή των απλών μελών του Συλλόγου καθώς και εκείνη που απαγγέλλει την έκπτωση από το αξίωμα ή την οριστική αποβολή μέλους του Δ.Σ λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών που δεν μπορεί να είναι λιγότερα των 15. Το εγκαλούμενο μέλος δεν ψηφίζει.

Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ περί οριστικής διαγραφής μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Δ.Σ  ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές  Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Α.Κ) 

Άρθρο  7

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πόροι του συλλόγου είναι .

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του .

γ) Οι προαιρετικές εισφορές, δωρεές ή χορηγίες.

Άρθρο  8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο σύλλογος διοικείται από πενταμελές Δ.Σ που εκλέγεται για τρία χρόνια από την Γ.Σ με τρία αναπληρωματικά μέλη σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών. Ως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται οι κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως επόμενοι των πέντε (5) εκλεγέντων μελών. Το Δ.Σ που προέρχεται από τις εκλογές συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία  του συλλόγου και ένα Μέλος. Τα λοιπά μέλη μπορούν να οριστούν ως αναπληρωτές αυτών για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται ρητά η αναπλήρωση τους στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο  9 

Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί από τρία μέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία αν είναι παρόντα τα τρία από τα μέλη του.

Άρθρο  10

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρόεδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολόγητα θεωρείται ότι παραιτήθηκε και στη θέση του εισέρχεται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης από κάθε άλλη αίτια .

Άρθρο  11

Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του σωματείου ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη επιτρεπόμενη από το νόμο και το καταστατικό εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γ.Σ .

Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ  συντάσσει και υποβάλλει προς αυτή την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Ισολογισμού του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επόμενου μεριμνά για την συγκέντρωση των πόρων του συλλόγου και για την επωφελή  τους εκμετάλλευση.

Άρθρο  12 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΠ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες και για όλες τις σχέσεις –υποχρεώσεις ενώπιων των δικαστηρίων και σε όλες τις άλλες αρχές καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση του σωματείου. Συγκαλεί και διευθύνει με βάση τα θέματα της ημερησίας διάταξης τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει όλα τα έγγραφα του συλλόγου, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. κλπ.

Άρθρο  13 

Τον πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος  και αυτόν ένα από τα  μέλη του Δ.Σ που ορίζεται από την πλειοψηφία του.

Άρθρο   14 

Ο Γενικός γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του σωματείου, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., το μητρώο μελών, τη σφραγίδα του ομίλου και γενικά διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Άρθρο   15

Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του σωματείου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα εκδίδοντας όταν είναι αναγκαίο διπλότυπες αποδείξεις που υπογράφονται και από τον πρόεδρο και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις από Τράπεζες. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχειά και συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς που συνυπογράφονται από τα μέλη του Δ.Σ και υποβάλλονται στη Γ.Σ για έγκριση. Τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ με απόφαση αυτού.  

Μπορεί να καταθέτει και να αναλαμβάνει χρήματα   έως το ποσό των 1.500 ευρώ. Για επιπλέον ποσά χρειάζεται και η υπογραφή του Προέδρου ή η έγγραφη συναίνεσή του.

Άρθρο   16

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ημέρα εκλογής Δ.Σ μαζί με τα μέλη του εκλέγεται από την Γ.Σ.  Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή και δυο αναπληρωματικά μέλη της, η θητεία της οποίας είναι τριετής όπως και του Δ.Σ.. Την επομένη της εκλογής της η Επιτροπή αυτή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο της. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου του προϋπολογισμού και ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του σωματείου . Η εξελεγκτική επιτροπή συντάσσει Έκθεση Έλεγχου η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια Γενική Συνέλευση (τακτική) των μελών που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η Έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο   17 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Η Γεν. Συνέλευση του συλλόγου αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο, Φεβρουάριο, με πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ και έκτακτα όταν αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ., η  Εξελεγκτική Επιτροπή ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του σωματείου, με έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως  τη Γ.Σ.. Η Γεν. Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ που ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον 10 μέρες πριν την σύγκληση της και που αναρτιέται  σε εμφανές μέρος των γραφείων του σωματείου ή  δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο του ομίλου. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς νεώτερη πρόσκληση μετά από 8 μέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα και υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα .

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία εκτός από αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν όταν είναι παρόντα σε αυτή το ½ συν 1των ταμειακά εντάξει μελών. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέλος του σωματείου που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και δεν έχει την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών σε όλα τα θέματα που έχουν υποβληθεί σε αυτή από το Δ.Σ. και που γράφονται στην Ημερησία Διάταξη. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ και προσωπικά εν γένει ζητήματα είναι μυστική και διενεργείται δια ψηφοδελτίων. Παν δε άλλο δη ανατάσεως ή ονομαστικής κλήσεως ουδέποτε δια βοής.

Η ΓΣ αποφασίζει αποκλειστικά για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου για την τροποποίηση του καταστατικού του και τη διάλυση αυτού. Στις παραπάνω όμως περιπτώσεις απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός τουλάχιστον των ταμειακά ταχτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Στην τακτική ΓΣ υποβάλλονται από το ΔΣ για έγκριση η Έκθεση Πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τακτικά μέλη δύνανται να υποβάλλουν δικές τους προτάσεις προς το Δ.Σ. του ομίλου μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους και εκείνο με την σειρά του να τις προτείνει στη Γ.Σ. 

  Άρθρο 18 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Με την απόφαση της Γ.Σ. που αφορά στη διάλυση του σωματείου, πρέπει να διορίζονται δυο εκκαθαριστές, σε περίπτωση μη διορισμού τους, ως εκκαθαριστές  θεωρούνται ο Πρόεδρος και ταμίας του συλλόγου των οποίων οι ευθύνες και το έργο τους διαγράφονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα .

Άρθρο    19

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε τρία (3) χρόνια το μήνα Φεβρουάριο, η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο ΔΣ μέχρι  το τέλος Ιανουαρίου, οι υποψηφιότητες των ενδιαφερόμενων, όλα τα  ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ένα ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεως του, θέτοντας δίπλα  στο όνομα τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτιμήσεως όσος είναι ο αριθμός των εκλεγομένων μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή μέχρι πέντε(5). Ψηφοδέλτια με διαγραφές και άλλα χαρακτηριστικά σημάδια που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας κηρύσσονται  από την εφορευτική επιτροπή άκυρα. Ειδικά για ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες είναι δυνατή και η επιστολική (ή ηλεκτρονική) ψήφος με διαδικασίες που θα ορίσει το Δ.Σ.. Από τα μέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο θεωρούνται εκλεγέντα εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, δηλαδή τα πέντε (5) πρώτα κατά σειρά προτίμησης. Τα τρία επόμενα σε αριθμό ψήφων μέλη, θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά .Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν μόνο τα ταμειακά εν τάξη μέλη .Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο   20 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. κατά την έναρξη της τριμελής εφορευτική επιτροπή, με δυο αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Για όλα αυτά συντάσσει ειδικό πρακτικό το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο  21

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του την 1η  Μαρτίου.

Άρθρο  22

Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συσταθούν ειδικές επιτροπές μελών για τη μελέτη και προώθηση των σκοπών του συλλόγου και υποβοήθηση του έργου του ΔΣ.

Άρθρο  23

Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Πρόεδρου και του Γενικού Γραμματέα σε όλα τα έγγραφα του συλλόγου .

Άρθρο  24 

Ότι  δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θεωρείται ρυθμιζόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα για τα σωματεία καθώς και τις συναφείς διατάξεις άλλων νόμων.