U


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ‐ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1.1

Οι παρακάτω κανονισμοί αφορούν στη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση υποβολής κατηγορίας εναντίον οποιουδήποτε μέλους ή μη του ΟΝΚΕ και στις προβλεπόμενες ποινές που δύνανται να επιβληθούν κατά περίπτωση.

Άρθρο 1.2

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλλει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε μέλους ή μη του ΟΝΚΕ για συμπεριφορά που ισχυρίζεται ότι υπήρξε επιβλαβής για τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της ζωοφιλίας, των κανονισμών των κυνοφιλικών εκδηλώσεων και γενικά του ίδιου του Ομίλου και των μελών του.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 2.1

Οι αναφερόμενες κατηγορίες πρέπει να διατυπωθούν γραπτά και με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια σε δύο αντίτυπα και να σταλούν ενυπόγραφα στο Δ.Σ. του Ομίλου.

Άρθρο 2.2

Σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από λήψεως της καταγγελίας και μετά από εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση απουσίας του του Αντιπροέδρου, συγκαλείται Δ.Σ. για να εξετάσει την καταγγελία.

Άρθρο 2.3

Σε χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραπομπής του θέματος στο Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συντάσσει ειδοποίηση ακρόασης, στην οποία αναφέρονται οι υποβληθείσες κατηγορίες, ο τόπος και ο χρόνος ακρόασης. Ένα αντίγραφο αποστέλλεται, με ευθύνη πάντα του Προέδρου του Δ.Σ., στον ενάγοντα και από ένα στον κάθε εναγόμενο.

Από την ημερομηνία αποστολής των ειδοποιήσεων ακρόασης, ο χρόνος ακρόασης δεν πρέπει να ορίζεται μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών και όχι μικρότερος των επτά (7) ημερών, ώστε ο εναγόμενος να έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να συλλέξει τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την υπεράσπισή του.

Άρθρο 2.4

Σε περίπτωση που ο ενάγων δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει και να επιρρίψει τις εν λόγω κατηγορίες ή ο εναγόμενος δεν παρουσιαστεί ή αρνηθεί να προσέλθει για να προβάλει την υπεράσπισή του κατά τον ορισθέντα τόπο και χρόνο για την ακρόαση των εν λόγω κατηγοριών, χωρίς να προβάλει εύλογη δικαιολογία για την απουσία ή άρνησή του, το Δ.Σ. μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση ερήμην του υπό φυγοδικία μέρους, έχοντας το δικαίωμα να επιβάλει την μέγιστη των προβλεπομένων ποινών.

Άρθρο 2.5

Εάν ο ενάγων και ο εναγόμενος προσέλθουν και από την εξέταση των κατηγοριών αποδοθούν ευθύνες, τότε το Δ.Σ. θα αποφασίσει για την ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί στον εναγόμενο.

Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι η κατηγορία ήταν ψευδής ή ότι υποκρύπτει δόλο ή συκοφαντική δυσφήμιση, το Δ.Σ. εκδικάζει την υπόθεση αυτοδικαίως και επιβάλλει την αντίστοιχη ποινή στον ενάγοντα.

Η απόφαση και η επιβληθείσα ποινή πρέπει να ανακοινωθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών στον ενάγοντα, στον εναγόμενο, και στο Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. Η ημερομηνία της ανακοίνωσης αποτελεί την αρχή της ποινής.

Άρθρο 2.6

Σε περίπτωση που η κατηγορία βαρύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό εξαιρείται της διαδικασίας και συγκροτείται επιτροπή με την κλήση αναπληρωματικού μέλους.

Άρθρο 2.7 

Για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, σε οποιαδήποτε περίπτωση, απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών που δεν μπορεί να είναι λιγότερα των δεκαπέντε (15) αν είναι λιγότεροι τα μελή που δεν παρευρίσκονται τους δύνεται η δυνατότητα να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία μέσο επιβεβαιωμένου e-mail ή με υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που οι παρευρισκόμενοι είναι λιγότεροι, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μελών, και η απόφαση λαμβάνεται από τα 2/3 των παρευρισκομένων, ασχέτως αριθμού, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού.

3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 1.3                                                                   

Δικαίωμα Ένστασης έχει οποιοσδήποτε έκθετης ή θεατής ο όποιος θεώρει ότι παραβιάζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός του Κ.Ο.Ε.ή/και ΟΝΚΕ. Κάθε Ένσταση πρέπει να στηρίζεται στον Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε ή/και ΟΝΚΕ και ΟΧΙ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ, διότι αυτές δεν αναιρούνται από κανένα. Οι Ενστάσεις πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς σε διάστημα δέκα (10) ημερών μετά την εκδήλωση και να συνοδεύονται από χρηματικό ποσό 150 euro, το όποιο θα παραμείνει στον Όμιλο εφόσον , μετά την εκδίκαση της Ένστασης, αυτή θεωρηθεί αβάσιμη. Τις Ενστάσεις εξετάζει το Δ.Σ. του ΟΝΚΕ

4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 4.1

Όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Καταστατικό του ΟΝΚΕ

Άρθρο 4.2

Επισημαίνεται ότι κάθε πόρισμα του Δ.Σ. οφείλει να είναι λεπτομερώς τεκμηριωμένο και η απόφαση να βασίζεται σε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις. Είναι στην κρίση του Δ.Σ. η επιβολή ποινών μικρότερων ή μεγαλυτέρων των προαναφερομένων, ανάλογα με το πόρισμα που θα προκύψει. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για την επιβαλλόμενη ποινή.

Άρθρο 4.3

Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί οριστικής διαγραφής μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Δ.Σ. ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Αστικού Κώδικα).

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ‐ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ANAΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1.1

Τα παρακάτω άρθρα αφορούν τους «Συνιστώμενους‐Recommended», ως προς την αναπαραγωγική τους αξία, σκύλους της φυλής DOGO CANARIO στην Ελλάδα.

Ο κανονισμός αυτός έχουν συνταχθεί με τρόπο ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες βασικές αρχές για τον μη εκφυλισμό του προτύπου (Standard) της φυλής. Η εφαρμογή του αποβλέπει στην υλοποίηση μιας συστηματικής επιλεκτικής μεθόδου, με την επιλογή των σκύλων που από απόψεως χαρακτήρος, επιδόσεων και ανατομοφυσιολογικής διάπλασης κρίνονται ως κατάλληλοι για τη βελτίωση και ανάπτυξη της φυλής.

Άρθρο 1.2

Ο ΟΝΚΕ υποχρεούται να αναρτεί στον ιστότοπό του τα επίσημα στοιχεία που παραδίδουν τα μέλη του, ιδιοκτήτες σκύλων της φυλής DOGO CANARIO ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 1.2

Οι σκύλοι σε ηλικία 13 μηνών και πλέον οφείλουν να εξεταστούν για δυσπλασία ισχίων και αγκώνων από κτηνίατρο αναγνωρισμένο από την F.C.I. Ο όμιλος δεν θα επιτρέπει για τα κόκκινα pedigree ζευγαρώματα που θα έχουν όμοια αξιολόγηση ανω του C. Επιτρέπεται ζευγάρωμα Α με A, B, C κοκ ή Β με B, C, κοκ. Αποδεκτό είναι και το ζευγάρωμα C με C εφόσον πρόκειται για απογόνους βαθμολογημένους με Α ή Β.

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ

Άρθρο 2.1

«Συνιστώμενοι για Αναπαραγωγή» είναι οι σκύλοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Είναι γραμμένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. και στο Βιβλίο Εγγραφής Καθαρόαιμων σκύλων (Β.Ε.Κ.).

β. Οι ιδιοκτήτες τους είναι σε θέση να αποδείξουν τη νόμιμη κατοχή του σκύλου τους με βάση το Γενεαλογικό Χάρτη (pedigree).

γ. Έχουν πάρει τουλάχιστον μια φορά τον χαρακτηρισμό «Εξαίρετος» ή δύο φορές τον χαρακτηρισμό «Πολύ καλός»  σε Εκθέσεις Μορφολογίας του ΟΝΚΕ

δ. Έχουν ταυτοποίηση DNA από τα γενετικά εργαστήρια AΝTAGENE ή LABOKLIN

ε. Έχουν υποστεί αξιολόγηση και έχουν βεβαίωση κτηνίατρου ‐αναγνωρισμένου από την F.C.I για την δυσπλασία ισχίων και αγκώνων με εξέταση που θα πρέπει να γίνεται μετά το 13 μήνα του σκύλου.

στ. Έχουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) η οποία αναφέρεται στο Γενεαλογικό Χάρτη (pedigree).

Άρθρο 2.2

Σκύλοι εγγεγραμμένοι σε Κυνολογικούς Ομίλους άλλων χωρών μπορούν να κατατάσσονται, ως προς την αναπαραγωγική τους αξία εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπαραγράφων δ, ε και στ, του άρθρου 2.1

 

3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Άρθρο 3.1

Ο ΟΝΚΕ εκδίδει πιστοποιητικό αναπαραγωγικής αξίας για κάθε σκύλο της φυλής DOGO CANARIO που κρίνεται «Συνιστώμενος για Αναπαραγωγή».

Το πιστοποιητικό εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως προς τον ΟΝΚΕ και τα στοιχεία του σκύλου αναρτώνται στον ιστότοπο του ομίλου.

Άρθρο 3.2

Το πλαίσιο «Ελέγχου Καταλληλότητας Αναπαραγωγής» στο Γενεαλογικό Χάρτη του σκύλου, θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 2.1 ή 2.2 του παρόντος κεφαλαίου και θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «Συνιστώμενος για Αναπαραγωγή».

Άρθρο 3.3

Ο ΟΝΚΕ υποστηρίζει την προώθηση των «Συνιστώμενων για Αναπαραγωγή» σκύλων. Για τον λόγο αυτό έχει την υποχρέωση να προτείνει μόνον αυτούς τους σκύλους για αναπαραγωγή. Επίσης υποχρεούται να αναγράφει πάντα στην ιστοσελίδα του Ομίλου κατάλογο όλων των «Συνιστώμενων για Αναπαραγωγή» σκύλων.

Άρθρο 3.4

Τοκετομάδα που προέρχεται από δύο «Συνιστώμενους για Αναπαραγωγή» γεννήτορες λαμβάνει διαφοροποιημένους χρωματικά γενεολογικούς χάρτες (κόκκινα pedigree). Ο ΟΝΚΕ εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό προς τον Κ.Ο.Ε. κατόπιν αιτήσεως του εκτροφέα.

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ‐ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ (C.A.C.) – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ch.Cl.Gr)

Άρθρο 1.1

Σκοπός των Εκθέσεων Μορφολογίας είναι η επιλογή και η επιβράβευση των καλύτερων δειγμάτων της φυλής DOGO CANARIO, η ενημέρωση του κοινού και η προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας.

Αποκλειστικό μέτρο σύγκρισης αποτελεί το πρότυπο της φυλής, όπως αυτό διατυπώνεται από την F.C.I. Συγκεκριμένα και προς άρση κάθε λανθασμένης αντίληψης, οι σκύλοι κρίνονται με βάση την πιστότητα των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με το πρότυπο της φυλής και χαρακτηρίζονται με τους προβλεπόμενους από την F.C.I. χαρακτηρισμούς. Η ύπαρξη άλλων σκύλων δεν μεταβάλλει αυτό το χαρακτηρισμό, η δε κατάταξή τους κρίνεται από τη συγκριτική πιστότητα προς το πρότυπο.

Άρθρο 1.2

Οι Εκθέσεις Μορφολογίας (C.A.C.) που διοργανώνει ο ΟΝΚΕ ακολουθούν τους κανονισμούς του Κ.Ο.Ε. ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τις κατηγορίες και την απονομή των C.A.C.                                                 

Άρθρο 1.3

Σκύλος φυλής DOGO CANARIO για να αποκτήσει τον τίτλο του Πρωταθλητού Ομίλου (Ch.Cl.Gr), ο οποίος θα συνοδεύει στο εξής το όνομά του, πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να του έχουν απονεμηθεί τουλάχιστον δύο φορές ο χαρακτηρισμός «εξαίρετος» από την κατηγορία «Πρωταθλητών» σε Έκθεση Μορφολογίας του ΟΝΚΕ ή να του απονεμηθεί δυο φορές CAC σε οποιαδήποτε κατηγορία. To RCAC από Πρωταθλητή (Ελλάδος, άλλης χώρας ή CLUB CHAMPION) προσμετράται ως CAC.

β. Να έχει ταυτοποίηση DNA από τα γενετικά εργαστήρια AΝTAGENE ή LΑΒΟKLIN

ε. Να έχει υποστεί αξιολόγηση και έχει βεβαίωση κτηνίατρου ‐αναγνωρισμένου από την F.C.I για την δυσπλασία ισχίων και αγκώνων με εξέταση που θα πρέπει να γίνεται μετά το 13 μήνα του σκύλου.

στ. Να έχει ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip) η οποία αναφέρεται στο Γενεαλογικό Χάρτη (pedigree).

Άρθρο 1.4

Σκύλος φυλής DOGO CANARIO για να αποκτήσει τον τίτλο του Πρωταθλητού Νέων Ομίλου (J. Ch.Cl.Gr) ή του Πρωταθλητού Βετεράνων Ομίλου (V. Ch.Cl.Gr) ο οποίος θα συνοδεύει στο εξής το όνομά του, πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- Να του έχει απονεμηθεί μία φορά ο χαρακτηρισμός εξαίρετος ή δύο φορές «πολύ καλός» εφόσον είναι ήδη Πρωταθλητής (νέων ή βετεράνων) χώρας της FCI ή αποκτήσει τον τίτλο στο επόμενο ένα έτος από την ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης του ομίλου. Ή να του απονεμηθεί το αντίστοιχο CAC.

Άρθρο 1.5

Οι σκύλοι στους οποίους απονέμεται CAC (CAC, JCAC & VCAC) σε έκθεση του Ομίλου αυτόματα ανακηρύσσονται «Club Winner» και λαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό.

Άρθρο 1.6

Τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκδίδονται από το ΟΝΚΕ, το δε κόστος τους ορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ‐ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Άρθρο 1.1

Οι ιδιοκτήτες των σκύλων όταν  δηλώνουν σε εκθέσεις αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρουσιαστούν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο των συμμέτοχων στον Όμιλο. Το χρέος δεν διαγράφεται αλλά παραμένει απαιτητό.

Άρθρο 1.2

Όσοι επιθυμούν να προβάλλονται μέσω του SITE θα πρέπει να καταβάλλουν την ανάλογη συνδρομή σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 1.3

Μη μέλη του Ομίλου δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Όμιλο αναγγελίες γεννών (site), αγγελίες διάθεσης σκύλων, προβολή στους εκτροφείς ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την προβολή τους.

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 2.1

Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του αγώνα λόγω ανυπέρβλητων εμποδίων, ο διοργανωτής Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό συμμετοχής δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύψει έξοδα που έχει ήδη κάνει για την διοργάνωση του αγώνα.

 Άρθρο 2.2

Ο όμιλος δικαιούται να πραγματοποιήσει έκθεση σε συνεργασία με άλλον κυνοφιλικό όμιλο (προσμετρώντας τις αξιολογήσεις  του κριτου του εκάστοτε κυνοφιλικου ομίλου ως ειδική του ομίλου).